Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Uchwała Nr XIX / 7 / 2015
Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim
 z dnia 28 stycznia 2015 roku

      Na podstawie § 31 Statutu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim
uchwala się, co następuje :

§1.1 Zwołać Walne Zebranie Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim na dzień 19 lutego 2015 r. godz. 11.00 w pierwszym terminie, a w przypadku braku kworum na godz. 11.15 tego samego dnia w drugim terminie.                                                                                                                                              2. Miejsce Walnego Zebrania – Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.

§2. Ustala się następujący porządek Walnego Zebrania:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania oraz stwierdzenie kworum na podstawie listy.
  2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  4
. Przyjęcie porządku Walnego Zebrania.
  5
. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania.
  6.
 Wybór Komisji Wyborczej.
  7
. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  8
. Sprawozdanie Prezesa z działalności Zarządu UTW w okresie kadencji.
  9
. Sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2014.
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
11
. Informacja z działalności Rady Programowej.
12
. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach:
   1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2014
   2) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
   3) wyboru Prezesa Zarządu UTW

   4) wyboru członków Zarządu UTW
   5) wyboru Komisji Rewizyjnej
 13. Wybór Rady Programowej
 14. Wystąpienie Prezesa UTW 
 15. Wolne wnioski i zapytania
 16. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Prezes
Lech Bober

UCHWAŁA NR 2 /2013

Walnego Zebrania

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 2 marca 2013 roku

                             Na podstawie §27 ust.1 lit.i Statutu Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w Nowym Mieście Lubawskim, uchwala się co następuje :

§1.Ustala się wpisowe na kwotę 20 zł,- (słownie dwadzieścia złotych).

§2.Wpisowe wnosi się wraz z deklaracją przystąpienia do UTW.  

§3. Wpłaty należy dokonywać u Skarbnika lub na konto UTW BS BRODNICA 18 9484 1121 2001 0121 7005 0001

§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                        

                                                                                                 Przewodniczący Zebrania  

                                                                                                                 Prezes                                                                                                              

                                                                                                               LECH BOBER

                          

 

UCHWAŁA NR   1 /2013

Walnego Zebrania

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 2 marca 2013 roku

                             Na podstawie §27 ust.1 lit. a Statutu Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w Nowym Mieście Lubawskim, uchwala się co następuje :

§1.1.Uchawla się Regulamin Walnego Zebrania.

       2. Regulamin stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                       Przewodniczący Zebrania                                                                                                                        

                                                           Prezes

                                                            LECH BOBER

                          

 

 

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1.Walne Zebranie zwołuje Zarząd ,zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 14 dni przed jego odbyciem.

2.Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania ustala Zarząd.

3. .Zawiadomienie o Walnym Zebraniu dokonuje się przez zamieszczenie na stronach internetowych UTW www.u3wnml.cba.pl, oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie UTW.

§2

1.Walne Zebranie otwiera Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

2.Prezes Stowarzyszenia pełni z urzędu funkcję Przewodniczącego Walnego Zebrania, chyba że zebrani członkowie postanowią inaczej.

3.Po otwarciu Zebrania członkowie Stowarzyszenia dokonują wyboru Sekretarza obrad oraz członków Komisji Uchwał i Wniosków.

4.W przypadku zebrania o charakterze wyborczym zebrani członkowie dokonują wyboru Przewodniczącego, Sekretarza, Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków, spośród obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.

5.Komisja Wyborcza liczy 3 członków.

6.Komisja Uchwał i Wniosków liczy 3 członków.

§3

1.Walne Zebranie obraduje według niniejszego Regulaminu.

2.Obradami kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§4

Członek zwyczajny Stowarzyszenia potwierdza swoją obecność na Walnym Zebraniu podpisując listę obecności.

§5

Z obrad Walnego Zebrania Sekretarz sporządza protokół, który podpisują przewodniczący zebrania oraz sekretarz zebrania.

Rozdział II

Sprawy wyborcze

§6

1.Wybory władz Stowarzyszenia są jawne , bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.Zwykła większość oznacza ,gdy podczas głosowania więcej osób biorących udział w głosowaniu opowiada się za wnioskiem niż przeciw. Głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku..Minimalną liczbą głosów potrzebną do osiągnięcia wyniku jest jeden głos.

§7

1.Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie zwyczajni, po uprzednim uzyskaniu zgody kandydata.

2.Zgłoszenie kandydata do władz Stowarzyszenia następuje bezpośrednio na walnym zebraniu .

§8

1.Walne Zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może odwołać prezesa lub poszczególnych członków władz UTW - w przypadkach szczególnie uzasadnionych                     i określonych w Statucie UTW.

2.W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz Stowarzyszenia, Walne Zebranie dokonuje wyboru uzupełniającego, stosując odpowiednio przepisy dotyczące wyboru władz na czas do końca kadencji.

Głosowanie

§9

1.Głosowanie na funkcję prezesa ,członków zarządu, członków komisji rewizyjnej jest jawne.

2.Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden kandydat nie uzyskał większości głosów i zgłoszono więcej niż jednego kandydata ,to w kolejnych turach głosowania skreśla się z listy kandydatów tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.

Przyjecie uchwał

§10

1.Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych członków.

§11

1.Przewodniczący Zebrania może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zebrania lub       w związku z dyskusją, jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.

2.Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu.

3.Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o :

   1) przerwanie lub odroczenie Walnego Zebrania na inny termin,

   2) przejście do porządku dziennego,

   3) głosowanie bez dyskusji,

   4) zmianę porządku dziennego,

   5) ograniczenie czasu wystąpień mówców,

   6) stwierdzenie kworum,

   7) przeliczenie głosów,

   8) zmianę przewodniczącego Zebrania.

4.O przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zebranie rozstrzyga większością głosów obecnych członków.

Podejmowanie apeli i oświadczeń

§12

W trybie przewidzianym dla uchwał Walnego Zebrania można podejmować:

1) apele – zawierające prawnie nie wiążące wezwanie określonego podmiotu do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania,

2) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie.

Rozdział III

Organy Walnego Zebrania

§13

Organami Walnego Zebrania są : 1) Przewodniczący Zebrania, 2) Sekretarz Zebrania,

3) Komisja Wyborcza,   4) Komisja Uchwał i Wniosków.

Zakres zadań organów Walnego Zebrania

§14

Przewodniczący   kieruje przebiegiem i pracami Walnego Zebrania.

§15

Do obowiązków Sekretarza Zebrania należy:

1) sporządzenie protokołu Walnego Zebrania,

2) opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zebrania,

3) rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazanie ich Przewodniczącemu celem ostatecznego rozstrzygnięcia o celowości przyjęcia tych wniosków.

§16

Do obowiązków Komisji Wyborczej należy :

1) wybór przewodniczącego Komisji,

2) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyboru władz, na wniosek przewodniczącego Zebrania,

3) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów proponowanych do władz,

4) sporządzenie list wyborczych,

5) zliczenie głosów oddanych w głosowaniu jawnym,

6) sporządzenie protokołu z wyboru i ogłoszenie wyniku.

§17

Do obowiązków Komisji Uchwał i Wniosków należy :

1) wybór przewodniczącego Komisji,

2) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności uchwal Zebrania, na wniosek Przewodniczącego Zebrania, z wyjątkiem związanych z wyborem władz Stowarzyszenia,

3) sprawdzenie dopuszczalności wniosków formalnych na wniosek Przewodniczącego,

4 zliczenie głosów oddanych w głosowaniu uchwał Walnego Zebrania lub w przedmiocie zgłoszonych wniosków formalnych.,

5) sporządzenie protokołu z głosowań nad uchwałami Walnego Zebrania lub wnioskami formalnymi.

Nadzwyczajne Walne Zebranie

§18

1.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w Statucie UTW.

2.Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3.Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania stosują się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

Rozdział IV

Przepisy końcowe

§19

1.Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej albo 1/3 ogółu członków zwyczajnych UTW.

2.Przyjęci e zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały, w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§20

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia,.

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 2 /2013

Walnego Zebrania

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 2 marca 2013 roku

                             Na podstawie §27 ust.1 lit.i Statutu Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w Nowym Mieście Lubawskim, uchwala się co następuje :

§1.Ustala się wpisowe na kwotę 20 zł,- (słownie dwadzieścia złotych).

§2.Wpisowe wnosi się wraz z deklaracją przystąpienia do UTW.  

§3. Wpłaty należy dokonywać u Skarbnika lub na konto UTW BS BRODNICA 18 9484 1121 2001 0121 7005 0001

§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                        

                                                                                                 Przewodniczący Zebrania  

                                                                                                                 Prezes                                                                                                              

                                                                                                               LECH BOBER

                          

 

 

UCHWAŁA NR   3 /2013

Walnego Zebrania

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 2 marca 2013 roku

                             Na podstawie §27 ust.1 lit.e Statutu Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w Nowym Mieście Lubawskim, uchwala się co następuje :

§1.Ustala się składkę roczną w wysokości 36 zł,- (słownie: trzydzieści sześć złotych) .

§2.Składkę członkowską słuchacz UTW wnosi jednorazowo lub w dwóch równych ratach,

     płatnych w terminie do 31 marca i 31 października każdego roku.

§3. Wpłaty należy dokonywać u Skarbnika lub na konto UTW BS BRODNICA 18 9484 1121 2001 0121 7005 0001

§4.Wpłatę składki potwierdza Skarbnik wpisem do indeksu słuchacza.

§5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                       Przewodniczący Zebrania

                                                                                                                   Prezes

                                                                                                               LECH BOBER

                          

 

 

Najbliższe

Brak wydarzeń
Wrzesień 2022
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Październik 2022
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6