Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Rozmiar czcionki:

STATUT
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Nowym Mieście Lubawskim


ROZDZIAŁ I


Postanowienia ogólne 

                                                                                                                § 1
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim, zwany dalej UTW, posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.).

                                                                                                                 § 2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Stowarzyszenia jest Nowe Miasto Lubawskie
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów     statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom. 

  § 3
UTW ma prawo używania pieczątki „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim” oraz znaków zatwierdzonych przez władze UTW. 

  § 4

Celem UTW jest:


1)włączanie osób starszych i niepełnosprawnych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego.
2)rozwijanie sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych.
3) aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych,
wykluczonych i niepełnosprawnych.
4) upowszechnianie kultury i podejmowanie działań mających na celu upowszechnienie dostępu do dóbr kultury dla osób starszych
5) upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.
6) podejmowanie działań na rzecz ludzi starszych, wykluczonych i niepełnosprawnych
7) podejmowanie działań mających zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób starszych.
8).upowszechnienie idei wolontariatu na rzecz osób starszych potrzebujących pomocy.
9) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
10) ochrona i promocja zdrowia;
11) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12) rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
13) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
14) wspieranie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
15) rozwój turystyki i krajoznawstwa;
16) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
17) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;


                                                                                                                  § 5
                                                                                     Cele określone w § 4 UTW realizuje przez:

1) Wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauki, a w szczególności
dotyczących osób starszych;
2) Działania sekcji i kół zainteresowań zgodnie z § 4 określającym cele UTW oraz zainteresowaniami członków;
3) Rehabilitację ,rekreację i rozwój kultury fizycznej;
4) Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej oraz turystyczno-krajoznawczej;
5) Lektoraty z języków obcych;
6) Spotkania z ludźmi nauki, kultury działającymi w kraju i zagranicą;
7) Samopomoc koleżeńską (poza materialną),
8) Prowadzenie akcji informacyjno- propagandowych oraz działalności wydawniczej o tematyce związanej z celami i działalnością UTW;
9) Działalność charytatywną określoną możliwościami członków UTW;
10) Rozwijanie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego realizujacej cele
określone w § 4.
11) Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów w sprawach dotyczących wspólnej realizacji celów, określonych w § 4oraz pozostałej działalności statutowej UTW w tym na rzecz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
12) Wykonywanie zadań będących w sferze zadań publicznych samorządów i min isterstw w zakresie: promocji zdrowia, wolontariatu, rehabilitacji i rekreacji fizycznej osób starszych, zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych oraz innych mieszczących się w zakresie

                                                                                                                  § 6


UTW prowadzi działalność pożytku publicznego :

1)odpłatną w zakresie: rehabilitacji, kultury fizycznej, kulturalną, turystyczno-krajoznawczą, edukacji – (języki obce i kursy komputerowe) . Działalność odpłatna jest działalnością non-profit.
2)nieodpłatną w zakresie: oświaty osób dorosłych , promocji zdrowia, samopomocy i pomocy osobom niepełnosprawnym, integracji społecznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, upowszechniania i ochrony praw konsumentów i osób starszych, wolontariat dla osób starszych, oraz inne w zakresie realizacji celów określonych w § 4.


                                                                                                          ROZDZIAŁ II 

Słuchacze – ich prawa i obowiązkii  

                                                                                                                  § 7
Słuchaczem UTW może być każda osoba w wieku starszym, która osiągnęła wiek emerytalny lub jest na rencie inwalidzkiej, dysponuje wolnym czasem i dokonała formalnego zgłoszenia wg ustalonego trybu rejestracji. 

                                                                                                                  § 8
1.Każdy słuchacz UTW jest członkiem zwyczajnym.
2.Organem uprawnionym do przyjmowania członków zwyczajnych jest Zarząd.

                                                                                                                  § 9
Oprócz słuchaczy, którzy są członkami zwyczajnymi – UTW ma:
1) członków wspierających,
2)członków honorowych. 

                                                                                                                 § 10
1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje określone świadczenia finansowe lub materialne na rzecz UTW. Członkowie wspierający mogą brać czynny udział w działaniach osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela.
2.Organem uprawnionym do przyjmowania członków wspierających jest Zarząd.

                                                                                                                 § 11
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona przy realizacji zadań statutowych. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie słuchaczy na wniosek Zarządu.

                                                                                                                 § 12
Słuchacze mają prawo do:
1)Uczestniczenia w wykładach i innych zajęciach organizowanych przez UTW.
2)Korzystania z urządzeń przeznaczonych dla słuchaczy.
3)Czynnego i biernego wyboru do wszystkich organów UTW.
4)Uczestniczenia w Walnych Zebraniach.
5)Zgłaszanie wniosków dotyczących działalności UTW.

                                                                                                                 § 13
Członkowie wspierający mają prawo korzystać z wszelkich praw § 12, za wyjątkiem pkt. 3.
2.Członkowie wspierający mają obowiązek:
1)wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
2)dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

                                                                                                                 § 14
1.Członkowie honorowi korzystają z wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym oraz zwolnieni są z płacenia składek.
2.Członkowie honorowi mają obowiązek dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

                                                                                                                 § 15
Do obowiązków słuchaczy UTW należy:
1)Stosowanie się do zarządzeń Rady Programowej UTW oraz uchwał i postanowień organów
2)Samorządu, przestrzeganie regulaminu ogólnego i regulaminów wewnętrznych.
3)Należyte wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków.
4)Przestrzeganie norm współżycia społecznego opartego na wzajemnej życzliwości i lojalności.
5)Regularne opłacanie składek i innych świadczeń, obowiązujących zgodnie z podjętymi uchwałami. 

                                                                                                                  § 16
Członkowstwo wygasa przez:
1)Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie.
2)Skreślenie na podstawie uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek przez okres jednego
roku pomimo upomnień.
3)Wykluczenie uchwałą Zarządu UTW w przypadku naruszenia norm współżycia publicznego.
4)Utraty osobowości prawnej decyzją Sądu.

                                                                                                                   § 17
Członkowstwo może zostać na podstawie uzasadnionej decyzji Zarządu UTW zawieszone.

                                                                                                                   § 18
Od uchwały Zarządu UTW o skreśleniu z listy członków lub zawieszeniu przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania w terminie dwóch tygodni od daty jej doręczenia.

                                                                                                                   § 19
Członkowstwo honorowe wygasa przez:
1)Dobrowolne zrzeczenie się zgłoszone na piśmie.
2)Pozbawienie uchwałą Walnego Zebrania w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad panujący w Stowarzyszeniu.
3)Śmierci członka.
 
                                                                                                            ROZDZIAŁ III 

        Władze UTW

                                                                                                                   § 20
                                                                                                        Władzami UTW są:

1)Walne Zebranie,
2)Zarząd,
3)Komisja Rewizyjna.


                                                                                                                   § 21
Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata.

                                                                                                                  § 22
Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym.

                                                                                                                  § 23
Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

                                                                                                                  § 24
Zarząd UTW i Komisja Rewizyjna mogą w trakcie trwania kadencji uzupełnić swój skład.

                                                                                                                  § 25
Członkowie Zarządu UTW nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej


                                                                                                          ROZDZIAŁ IV

                                                                                                         Walne Zebranie

                                                                                                                  § 26
Walne Zebranie jest najwyższą władzą UTW. Biorą w nim udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia,

                                                                                                                     27
Walne Zebranie może być:
- sprawozdawczo - wyborcze,
- nadzwyczajne. 

     § 28

                                                                                        Do uprawnień Walnego Zebrania należy:

1)Uchwalenie Statutu UTW oraz regulaminu Walnego Zebrania.
2)Uchwalenie kierunków działania UTW.
3)Wybór prezesa, członków Zarządu UTW i Komisji Rewizyjnej.
4)Podejmowanie uchwał w sprawach istotnych, a nie objętych działalnością Zarządu.
5)Ustalenie wysokości składek obowiązujących w UTW.
6)Nadawanie honorowego członkowstwa UTW.
7)Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu UTW.
8)Udzielanie absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej ustępującemu Zarządowi.
9)Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania.
2.Walne Zebranie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Zarządu obejmujące dochody, wydatki i sposób pokrycia strat.

                                                                                                                 § 29
Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbyć się w każdym czasie, w szczególnych przypadkach:
1)z inicjatywy Zarządu UTW;
2)na żądanie Komisji Rewizyjnej;
3)na wniosek 10% ogólnej liczby słuchaczy UTW;

                                                                                                                  § 30
Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1 liczby członków w I terminie i bez względu na liczbę członków, którzy stawili się w II terminie.

                                                                                                                  § 31
Zarząd UTW zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania/wniosku lub podjęcia uchwały. 

                                                                                                                 § 32
O terminie i miejscu Walnego Zebrania oraz porządku obrad - Zarząd UTW zawiadamia słuchaczy co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania. 

                                                                                                                 § 33
W Walnym Zebraniu słuchaczy UTW udział biorą:
1)z głosem decydującym – członkowie zwyczajni i honorowi,
2)z głosem doradczym – członkowie wspierający i osoby zaproszone.


                                                                                                         ROZDZIAŁ V 

Zarząd UTW


§ 34


1.Zarząd UTW jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami. W skład Zarządu wchodzą:
   1)Prezes
   2)Dwóch wiceprezes
   3)Sekretarza
   4)Skarbnik
   5)Czterech członków Zarządu.

2.Z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd UTW może zawiesić w czynnościach
   każdego z członków Zarządu.
3.W przypadku zawieszenia w czynnościach prezesa do najbliższego Walnego Zebrania UTW Stowarzyszeniem kieruje wiceprezes lub inny członek Zarządu.

§ 35
Do kompetencji Zarządu należy:


1)Określenie kierunku działań UTW na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zebrania.
2)Kierowanie bieżącą działalnością UTW.
3)Reprezentowanie UTW na zewnątrz.
4)Podejmowanie decyzji o członkostwie w organizacjach, realizujących cele statutowe stowarzyszenia,
5)Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
6)Określanie potrzeb finansowych oraz zarządzania majątkiem UTW.
7)Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu.
8)Rozstrzyganie sporów między słuchaczami UTW.
9)Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą
Biuro Stowarzyszenia.
10)Powoływanie Rady Programowej UTW.


                                                                                                      ROZDZIAŁ V

Komisja Rewizyjna

                                                                                                                § 36

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie.

                                                                                                                 § 37
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi:
1)Przewodniczący
2)Wiceprzewodniczący
3)Sekretarz.

                                                                                                                  § 38
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:


1)Kontrolowanie całokształtu działalności UTW ze szczególnym uwzględnieniem kontroli ściągalności składek członkowskich.
2)Występowanie do Zarządu UTW z wnioskami o przeprowadzonych kontrolach.
3)Przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu.
4)Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
5)Wnioskowanie o zawieszenie w czynnościach prezesa lub innych członków Zarządu oraz zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 

§ 39
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

§ 40
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach UTW.


ROZDZIAŁ VII 

Rada Programowa UTW

§ 41

1.Rada Programowa jest organem doradczym i pomocniczym w realizacji celów UTW.
2.Rada może liczyć od 6 do 10 członków.
3.Radę Programową powołuje się na czas nieokreślony.
4.Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

                                                                                                                 § 42
Zadaniem Rady Programowej jest wspieranie merytoryczne działań UTW, w szczególności:

1)Ustalanie programu studiów uwzględniających potrzeby słuchaczy UTW,
2)Uzgadnianie tematyki wykładów i ćwiczeń oraz wykładowców.
3)Organizowanie form dokształcania i aktywizacji.
4)Wnioskowanie w innych sprawach dotyczących działalności bieżącej UTW.

                                                                                                                § 43
1.Rada zbiera się na posiedzeniach, co najmniej raz w semestrze.
2.Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
3.Posiedzenia Rady są protokołowane.

                                                                                                       ROZDZIAŁ VIII 

Majątek i fundusze 

§ 44
Do realizowania zadań statutowych UTW posiada fundusze składające się z:


1)wpisowego i składek członkowskich,
2)darowizn i zapisów,
3)dotacji,
4)ofiarności publicznej. 

§ 45

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie, w tym prezes lub wiceprezes. 

§ 46
Upoważnienia, o których mowa w § 44 mogą być przeniesione na inne osoby upełnomocnione przez Zarząd.  

ROZDZIAŁ IX 

Przepisy końcowe

§ 47


1.Uchwały w sprawie zmian statutu UTW podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków.
2.Rozwiązanie UTW może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy    członków.
3.Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów. 


                                                                                                                 Zarząd StowarzyszeniaNajbliższe

Brak wydarzeń
Wrzesień 2022
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Październik 2022
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6